Cristalstone

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest firma Homsa sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Dekerta 44, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 679-316-04-62 (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Konkurs jest organizowany na terytorium Polski.

3. Konkurs trwa od dnia 01.02.2022 do dnia 30.06.2022 roku.

4. Konkurs jest realizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

5. Przystąpienie do udziału w Konkursie, jest jednoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że Uczestnik zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia, oraz na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu zgodnie z § 6 Regulaminu.

6. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy firmy Homsa oraz osoby którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Konkursu, lub członkowie ich najbliższych rodzin.

§ 2

KOMISJA

Nadzór nad przeprowadzeniem Konkursu sprawuje Wewnętrzna Komisja Konkursowa (zwana dalej „Komisją”), powołana przez Organizatora, w skład której wchodzą osoby wyznaczone przez Organizatora.

§ 3

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, oraz osoby prawne spełniające łącznie wszystkie poniższe wymagania:

a) posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,

b) będące klientami firmy Homsa.

2. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy wysłać na adres konkurs@cristalstone.pl pocztą elektroniczną lub poprzez formularz kontaktowy na stronie www.cristalstone.pl lub www.sklep.cristalstone.pl zgłoszenie. Zgłoszenie powinno zawierać:

a) zdjęcie wnętrza z produktami firmy Homsa, marki Cristalstone,

b) imię i nazwisko, adres e‐mail oraz numer telefonu zgłaszającego Uczestnika.

3. Zgłoszenia konkursowe należy przysłać najpóźniej do godz. 23:59 w dniu 30.06.2022 r.

4. Uczestnik może przysłać fotografie zapisane w formacie JPG, GIF, RAW lub PNG

5. Fotografia powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, jak również spełniać następujące warunki:

a) treść fotografii i opisu powinna być zgodna z dobrymi obyczajami, w tym w szczególności nie może zawierać informacji obraźliwych,

b) treść fotografii i opisu nie może naruszać praw autorskich lub innych podobnych praw, w tym prawa do ochrony wizerunku, a także dóbr osobistych jakiejkolwiek osoby trzeciej,

c) treść fotografii i opisu nie może zawierać informacji o charakterze reklamowym dotyczących podmiotów innych niż Organizator.

6. Uczestnik w momencie przekazania Organizatorowi zgłoszenia konkursowego, przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do treści zgłoszenia konkursowego, jak i wszystkich materiałów w nim zawartych – w tym obrazów i fotografii, nieodpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych, na wszystkich znanych w chwili przekazania zgłoszenia Konkursowego polach eksploatacji, w szczególności:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zgłoszenia konkursowego, lub jego poszczególnych elementów – wytwarzania wszelkimi znanymi technikami egzemplarzy zgłoszenia konkursowego, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, oraz techniką cyfrową, audiowizualną, wprowadzanie do pamięci komputera, utrwalanie i zwielokrotnianie na jakichkolwiek nośnikach, w szczególności na wszystkich nośnikach reklamowych, bez ograniczeń co do ilości i nakładu,

b) w zakresie obrotu oryginałami albo egzemplarzami, na których zgłoszenie konkursowe lub jego elementy utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechniania zgłoszenia konkursowego lub jego poszczególnych elementów w sposób inny niż określony w pkt. b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie, odtworzenie, oraz nadawanie i reemitowanie przez stacje telewizyjne i radiowe w sposób analogowy i cyfrowy, nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje naziemne (również w sieci kablowej i telewizji kodowanej), nadanie z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadanie zgłoszeń konkursowych nadawanych przez inną organizację telewizyjną lub radiową, a także publiczne udostępnianie zgłoszeń konkursowych, lub ich poszczególnych elementów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (sieć Internet lub inne sieci komputerowe), wykorzystanie technologii UMTS, GPRS, GPS. Dla uniknięcia wątpliwości zgłoszenia konkursowe mogą być w części lub w całości rozpowszechnianie w formie ulotek, gadżetów, billboardów (tradycyjnych i elektronicznych, w tym cyfrowych), jak również za pomocą Internetu, poczty elektronicznej, telefonów, kina, prasy i w we wszelkiego rodzaju materiałach promocyjnych Organizatora. Jednocześnie Uczestnik zobowiązuje się do nie wykonywania praw autorskich osobistych do utworów zawartych w zgłoszeniu konkursowym (w tym prawa do decydowania o zmianie treści i formy utworu i nadzoru nad jego wykorzystaniem) i uposażania do ich wykonywania oraz do wykonywania praw zależnych do opracowań utworów ‐ Organizatora.

§ 4

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Komisja konkursowa dopuszcza do Konkursu zgłoszenia konkursowe, spełniające zasady i wymogi niniejszego Regulaminu. Komisja konkursowa wyklucza z Konkursu zgłoszenia konkursowe w przypadku, jeżeli nie są one zgodne z Regulaminem.

2. Komisja konkursowa po zweryfikowaniu nadesłanych zgłoszeń konkursowych, wybierze jej zdaniem zgłoszenie zawierające zdjęcie najciekawszego wnętrza zawierającego produkty firmy Homsa.

3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 06.06.2022 r. na stronie internetowej www.sklep.cristalstone.pl, www.cristalstone.pl oraz na fanpage CRISTALSTONE na platformach społecznościowych Facebook i Instagram.

4. Nagrodami w Konkursie są:

‐ dla I miejsca – odkurzacz pionowy marki Dyson

‐ dla II miejsca – bon o wartości 1.000 zł na biżuterię i zegarki Happytime do wykorzystania w salonie lub sklepie internetowym

‐ dla III miejsca ‐ bon o wartości 500 zł do perfumerii Sephora

5. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani do otrzymania ich ekwiwalentu (rzeczowego lub pieniężnego). Wybór cech nagród, takich jak kolor, wyposażenie, szczegółowe dane techniczne należy do Organizatora, chyba że Organizator wyraźnie zwróci się z propozycją takiego wyboru do danego Uczestnika. Nagroda pieniężna ‐ 11% wartości nagrody rzeczowej zostanie przez Organizatora w całości przeznaczona na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego od przyznanej Uczestnikowi nagrody, na co Uczestnik wyraża zgodę. W związku z powyższym zdobywca nagrody nie będzie zobowiązany dodatkowo do żadnych świadczeń pieniężnych z tytułu podatku od uzyskanej nagrody.

§ 5

ZASADY WYDAWANIA NAGRÓD

1. Nagrodzeni Uczestnicy zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród na adres e‐mail lub numer telefonu kontaktowego podany w zgłoszeniu, w terminie 2 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.

2. Nagrody zostaną laureatom przekazane osobiście w siedzibie Organizatora lub przesłane pocztą na adres korespondencyjny podany w zgłoszeniu konkursowym.

3. W przypadku braku odbioru nagrody wręczanej osobiście w terminie 21 dni od daty poinformowania Uczestnika o przyznaniu nagrody lub w przypadku braku odbioru przez Uczestnika przesyłki pocztowej, w przypadku wysłania nagrody pocztą, z przyczyn leżących po stronie nagrodzonego Uczestnika, prawo do nagrody przepada.

4. Zwycięzca Konkursu może przenieść prawa do odbioru przyznanej mu nagrody na osoby trzecie wyłącznie za zgodą Organizatora.

§ 6

DANE OSOBOWE

1. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania może uniemożliwić udział w Konkursie.

2. Podane przez Uczestnika dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez firmę Homsa z siedzibą w Krakowie przy ul. Dekerta 44, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 679-316-04-63 dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Homsa, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.

3. Homsa informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Homsa. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez firmę w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Homsa na piśmie.

4. Przystępując do udziału w niniejszym Konkursie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Homsa za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Homsa adresy e‐mail oraz/albo numery telefonów, informacji handlowej od Homsa dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Homsa, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Homsa na odrębnych zasadach.

§ 7

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Konkursu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora.

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie

niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym Sądzie powszechnym.

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Pytania lub uwagi dotyczące Konkursów należy kierować do Organizatora na adres mailowy konkurs@cristalstone.pl.

2. Regulamin zostanie udostępniony na stronie internetowej www.cristalstone.pl i www.sklep.cristalstone.pl.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu zamieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej podanej w ust. 2.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

5. Ewentualne spory związany z Konkursem rozstrzygane będą przez Sąd w Krakowie.

6. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych jego postanowień. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia.

sklep     •     produkty     •     materiały    •    kontakt

2021 – Cristalstone